غزاله علیزاده - میگون

/
دیگر ذوقی ندارم. حالا فقط می‌خوابم. خواب می‌بینم، خواب شب مهتاب …