پارک ساعی

محمد علی سپانلو - پارک ساعی

/
قایق سوار بودیم در ایستگاه آب بالای نهرها در کوچه باغ تجریش …