پارک ملت

محمد علی سپانلو - پارک ملت

/
قایق سوار بودیم در ایستگاه آب بالای نهرها در کوچه باغ تجریش …