گلی ترقی - پل رومی

/
می گویم من و پسردایی هایم و چند تا از گل های شیراز بعداز ظهر…

غزاله علیزاده - پل رومی

/
باغ بزرگی حوالی پل رومی، چمنی وسیع یک آبنمای سنگی پیچاپیچ که ب…