کاخ مرمر

ملک الشعرا بهار - کاخ مرمر

/
یکی روز فرخنده از مهر ماه مثال آمد از درگه پادشاه که برخیز و…