خیابان کامرانیه

سید محمد علی جمالزاده - کامرانیه

/
با سرفرازی تمام می‌گویم که بحمدالله مطابق نقشه‌ای که کشیده بودیم ر…