محمد علی سپانلو - باغ طوطی(شهرری)

/
بشنو صدای واگن اسبی نزدیک می شود بشنو مکالماتی که هیچ حرف شان …