سید محمد علی جمالزاده - دروازه شاهزاده عبدالعظیم

/
در بغل سلاخ خانه بیرون دروازه شاهزاده عبدالعظیم در حدود پنج هزار متر…