سید محمد علی جمالزاده - شهر ری

/
حتی روزی{کرمعلی} با خط آهن شاهزاده عبدالعظیم که در آن اوقات ا…