ایرج میرزا - سرتخت

/
اگر رفتی تو پیش از من به تهران ز قول من سلامش کن فراوان بگو …