سقاخانه سرتخت

جلال آل احمد - محله سرتخت

/
اتوبوس به راه افتاد، از توپخانه گذشتیم. او پولش را داد و پنج ریال هم پو…