شاه عبدالعظیم

سید محمد علی جمالزاده - شاه عبدالعظیم

/
چنان که می دانید شمیران مال مالدارهاست. شمیران ما یک لاقباهای یقه چرکین…
شاه عبدالعظیم

ملک الشعرا بهار - شاه عبدالعظیم

/
تا به شه عبدالعظیمش راند دژخیم قضا وز قضا گشت اندر آنجا کشته تیر رض…
شاه عبدالعظیم

فروغ فرخزاد - شاه عبدالعظیم

/
علی کوچیکه... کور و کچل نیسی علی، سلامتی، چی چیت کمه؟ …
شاه عبدالعظیم

صادق هدایت - شاه عبدالعظیم

/
آيا راست است ؟ .. آيا ممكن است ؟ آنقدر جوان، آنجا در شاه عبدالعظي…