فرخی یزدی - کن

/
از رأی شمیران غم دل افزون شد وز جعبه شوم کَن جگرها خون شد چون ن…