میدان ارگ تهران در دوران قاجار

سید محمد علی جمالزاده - سردر ارگ

/
برای سوار واگون اسبی شدن در جلو، در سبزه میدان در خیابان دباغخا…
میدان ارگ تهران

محمد علی سپانلو - ارگ

/
محلات منسوخ تهران شب خندق و مغرب ارگ سپیده دم عودلاجان …
میدان ارگ تهران در دوران قاجار

سیمین بهبهانی - ارگ تهران

/
خانه طفلیم دبستانم یادگاران خاطرآرا هست همت آباد و باغ ملی و ار…