میدان منیریه

گلی ترقی - سینما ری

/
یک بار هم امیر خان و مادرش یواشکی من را همراه خودشان به سینما بر…
میدان منیریه

گلی ترقی - خیابان امیریه

/
سه ماه بعد خانه خیابان امیریه با حوض کوچک و پنجره های قدیمی اش با…
میدان امیریه

محمد علی سپانلو - امیریه

/
قایق سوار بودیم در ایستگاه آب بالای نهرها در کوچه باغ تجریش …
میدان امیریه در دوره قاجار

احمدرضا احمدی - خیابان امیریه

/
ظهرهای پاییز آفتاب کمی بر فرش های مندرس خانه امیر عباس حامد …
میدان منیریه

فروغ فرخزاد - امیریه

/
کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکیم دزدیده است …