گلی ترقی - سینما ری

/
یک بار هم امیر خان و مادرش یواشکی من را همراه خودشان به سینما بر…