سید محمد علی جمالزاده - بازار سمسارها

/
طلیعه کاروان را حاملین قابلمه ها تشکیل می دادند عرض و طول کوچه را می گ…