سید محمد علی جمالزاده - بازار مروی

/
با فرا رسیدن شب فیلچه خسته و رفته از پشت پادنگ پایین می آید و آر…