سید محمد علی جمالزاده - تیمچه حاجب الدوله

/
تنخواهی را که برای زیارت ما به کنار گذاشته ای همین فردا با خود …