سید محمد علی جمالزاده - بازار گلوبندک

/
برای سوار واگون اسبی شدن در جلو  سبزه میدان در خیابان دباغخانه در ن…

صادق هدایت - گلوبندک

/
بی خود راهم را دور کردم رفتم گلوبندک. بر پدر این کبابی «حق دوست» ل…