گلی ترقی - بزرگراه شاهنشاهی

/
می خواهند جاده بسازند: بزرگراه شاهنشاهی، از این سر شهر تا سر دیگر آن.باغ ش…