تئاتر شهر

سیمین دانشور - تالار شهر

/
در تالار شهر تئاتر می‌دادند. سه بلیط در ردیف هشتم خریدم و یکی را ب…
تئاتر شهر

محمد علی سپانلو - تئاتر شهر

/
قایق سوار بودیم در ایستگاه آب بالای نهرها در کوچه باغ تجریش …