گلی ترقی - چهارراه حشمت الدوله (آذربایجان)

/
خانه مادربزرگ ته خیابان سی متری و بعد از چهار راه حشمت‌الدول…