گلی ترقی - کافه نادری

/
سوار ماشین «ر» شدیم و همراه او به کافه نادری رفتیم. اول غروب بود و ا…