ملک الشعرا بهار - خانه و وصف کودکانش

/
صبح چون بنشینم وخواهم نویسم چیزکی در دود پروانه وز من خواهش قاقاکن…