گلی ترقی - خیابان نادری (خیابان شاه، خیابان جمهوری)

/
یک ساعت پیش از شروع کلاس رقص سر چهارراه پهلوی جمع می شویم و از آنجا دو…

بزرگ علوی - خیابان نادری

/
یک ربع ساعت طول کشید تا من از مدرسه سوار درشکه شدم و خود را به…