گلی ترقی - ساندویج فروشی آندره

/
پیداست که خیال خانه رفتن ندارد. عاشق خیابان گردی است. تا ساندویچ …