چهارراه ولیعصر

گلی ترقی - چهارراه پهلوی

/
می دانم که دیر شده ولی نگران نیستم. تا سر چهارراه پهلوی سلانه …
چهارراه ولیعصر

محمد علی سپانلو - چهارراه ولیعصر

/
سر مقطع پهلوی، چارراه مصدق، ولی عصر (با حفظ هر گونه تغییر پس از این) …