موزه ایران باستان

ملک الشعرا بهار - موزه ایران باستان

/
در عهد شهنشاه جوانبخت رضا شاه که از وی شده این کشور دیرینه گلست…
نمایی از ساختمان موزه آبگینه و سفالینه، خیابان 30 تیر

گلی ترقی - خیابان قوام السلطنه (۳۰ تیر)

/
خیاط خانه مادام آنا ته خیابان قوام السلطنه است، طبقه سوم یک سا…