دارلفنون

جلال آل احمد - دارالفنون

/
زیره چی همانطور از پیاده رو ناصرخسرو به زحمت به سمت بالا می‌رفت و …
دارلفنون

ملک الشعرا بهار - دارالفنون

/
محنت نادانی درباریان کردش زبون ساخت بهر رفع حاجت جامع دارالفنون …