دروازه دولت، تهران قدیم

محمد علی سپانلو - محله خندق

/
محلات منسوخ تهران شب خندق و مغرب ارگ سپیده دم عودلاجان …
دروازه دولت، تهران قدیم

صادق هدایت - دروازه دولت

/
داوود از سر پیچ خیابان پهلوی انداخته بود در خیابان بیرون شهر و به …