دروازه دولت، تهران قدیم

محمد علی سپانلو - محله خندق

/
محلات منسوخ تهران شب خندق و مغرب ارگ سپیده دم عودلاجان …