دروازه شميران

محمد علی سپانلو - دروازه شمیران

/
شنیدی و دیدی که هر چیز در جای خود نیست که این کوچه آبشار است بی‌آب و ای…