سنگلج، گلوبندک، خانه مستوفی‌الممالک

فرخی یزدی - سنگلج

/
از سنگلج آوای غم اندوز آید بانگ خشنی ولی دل افروز آید یک لحظه …
سنگلج، گلوبندک، خانه مستوفی‌الممالک

سید محمد علی جمالزاده - خیابان دباغخانه

/
برای سوار واگون اسبی شدن در جلو، در سبزه میدان در خیابان دباغخا…
سنگلج

محمد علی سپانلو - سنگلج

/
محلات منسوخ تهران شب خندق و مغرب ارگ سپیده دم عودلاجان …
سنگلج، گلوبندک، خانه مستوفی‌الممالک

سید محمد علی جمالزاده - سنگلج

/
گفتم از سر و وضع و گفتار و کردار و مخصوصا از زبان و لهجه‌ات که به جای بر…