سید محمد علی جمالزاده - خیابان دباغخانه

/
برای سوار واگون اسبی شدن در جلو، در سبزه میدان در خیابان دباغخا…