محمد علی سپانلو - شتردار

/
تو پی‌جوی پس‌کوچه زادبوم خودی: آب منگل، شتردار، آصف و مجذوب…