گلی ترقی - تئاتر جامعه باربد

/
خانم گرگه یک بار وقتی مادر خانه نبود نمی دانم چطور شد محبتش گل کر…