گلی ترقی - سینما مایک(مایاک)

/
تا ماشین گل مریم راه درازی در پیش داریم. پیاده راه می افتیم...تند می کن…