گلی ترقی - خیابان سی متری

/
مردم به جان هم افتاده اند و یک عده به طرفداری از شاه مصدق ها…

گلی ترقی - خیابان شاهرضا

/
بانو خانم گهگاه می ایستد سر کوچه و به پسرهای دبیرستان های کال…

غزاله علیزاده - خیابان فخر رازی

/
بهزاد از در بیرون رفت، خانم خیبر دستی تکان داد. سوار شدند و آسیه گف…

صمد بهرنگی - خیابان سی متری

/
قاسم ته خیابان سی متری دوغ لیوانی یک قران می فروخت و هر وقت …