گلی ترقی - خیابان سی متری

/
مردم به جان هم افتاده اند و یک عده به طرفداری از شاه مصدق ها…

صمد بهرنگی - خیابان سی متری

/
قاسم ته خیابان سی متری دوغ لیوانی یک قران می فروخت و هر وقت …