غزاله علیزاده - خیابان فخر رازی

/
بهزاد از در بیرون رفت، خانم خیبر دستی تکان داد. سوار شدند و آسیه گف…