حمام

ملک الشعرا بهار - حمام های قدیمی تهران

/
افتاد به حمام‌، رهم سوی خزینه ترکید کدوی سرم از بوی خزینه من توی…