نگارستان

محمد علی سپانلو - موزه نگارستان

/
قایق سوار بودیم در ایستگاه آب بالای نهرها در کوچه باغ تجریش …