بزرگ علوی - میدان شاه

/
روز بعد هوا بی‌اندازه سرد بود، برف تمام شهر را گرفته بود؛ از اد…