گلی ترقی - فروشگاه فردوسی

/
آن روزها افتتاح این فروشگاه اتفاقی هیجان انگیز بود. همه حرف آن …

گلی ترقی - کوچه برلن

/
خیابان های اسلامبول و لاله زار دو جاده بهشتی ست که از میان خ…

گلی ترقی - منوچهری

/
غروب بود که بیدار شد و شتابزده از خانه بیرون رفت. تاکسی گرفت و یکراس…

بزرگ علوی - خیابان فردوسی

/
ناگهان فکر دیگری به خاطرم آمد. بدو به کتابخانه‌ای در خیابان ف…

گلی ترقی - کوچه مهران

/
سر کوچه مهران یک مغازه دکمه فروشی است. همه چیز دارد از تور ع…