گلی ترقی - فروشگاه فردوسی

/
آن روزها افتتاح این فروشگاه اتفاقی هیجان انگیز بود. همه حرف آن …