گلی ترقی - منوچهری

/
غروب بود که بیدار شد و شتابزده از خانه بیرون رفت. تاکسی گرفت و یکراس…