گلی ترقی - کوچه برلن

/
خیابان های اسلامبول و لاله زار دو جاده بهشتی ست که از میان خ…