پارک شهر تهران

صمد بهرنگی - پارک شهر

/
دم در پارک شهر، احمد حسین دو هزار داد و ساندویچ تخم مرغ خرید و گذا…