پل چوبی

محمد علی سپانلو - پل چوبی

/
شنیدی و دیدی که هر چیز در جای خود نیست که این کوچه آبشار است بی آب و …